a

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem nulla consequat. Aenean massa.

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Tisztességes és igazságos társadalomért alapítvány számára küldött postai és elektronikus levelekkel kapcsolatos személyes adatkezelésről

A Tisztességes és igazságos társadalomért alapítvány mint adatkezelő a számára küldött postai és elektronikus levelekkel kapcsolatos személyes adatkezelés kapcsán – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

Az adatkezelő és elérhetősége:

Az adatkezelő neve: Tisztességes és igazságos társadalomért alapítvány

Székhelye: 7100 Szekszárd, Bartina u. 42/1.

Postázási cím: 1401 Budapest, Pf. 152.

Email: kapcsolat@titalapitvany.hu

Az adatkezelés célja és jogalapja

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja, hogy a Tisztességes és igazságos társadalomért alapítvány a számára küldött postai és elektronikus üzenetekre reagálhasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett (postai vagy elektronikus üzenetet küldő személy) hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Kezelt személyes adatok

A kezelt személyes adatok a következők:

  • Családi és utónév
  • Az üzenet jellegétől függően email cím és/vagy postacím
  • Üzenet

Valamennyi adat szolgáltatása önkéntes. Amennyiben Ön nem adja meg a nevét, úgy az üzenetek nem tartalmazzák majd a megfelelő megszólítást, illetőleg postai út esetén a címzett azonosítása, azaz a válaszküldemény kézbesítése nem lehetséges. Amennyiben Ön nem adja meg email-címét vagy postacímét, úgy az adott csatornán az adatkezelő nem képes az Ön üzenetét megválaszolni.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a cél megvalósulásáig (a megkereséssel kapcsolatos postai vagy elektronikus levelezés utolsó elemét követő 90 napig) terjed.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott személyt a törvényben meghatározott jogok illetik meg.

Az adatok címzettjei, adatok továbbítása harmadik országba

Az adatkezelés során az elektronikus üzenetben közölt adatok esetében adatfeldolgozóként járnak el a következő társaságok:

  1. DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.,cégjegyzékszám: 01-09-882068, adószám: 13962982-2-42); tevékenység: webtárhely szolgáltatás biztosítása;
  2. MICROWARE HUNGARY Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Telefon: +36-1-432-3236, E-mail: domreg@microware.hu); tevékenység: rendszergazdai és rendszerfejlesztési feladatok.

Az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítjuk.

A tisztességes adatkezelés elvének megfelelően az adatfeldolgozók mindenkor aktuális listája megtekinthető a titalapitvany.hu/adatkezelesi-tajekoztato URL címen. Az adatfeldolgozók személyében beálló változásról az adatkezelő az érintettet a változást követő első üzenetben tájékoztatja. Ha az adatfeldolgozó személyének változása egyben harmadik országba történő adattovábbíttással jár együtt, úgy az adatkezelő a változásról az érintettet legalább a változást megelőző 10 nappal tájékoztatja.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

A felvett személyes adatokon alapuló automatizált döntéshozatalt, illetőleg profilalkotást az adatkezelő nem végez.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.  A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

“Valódi konzultáció” kampányban való részvételhez kapcsolódó adatmegsemmisítési kitétel:

A Valódi Konzultáció kezdeményezés keretében a Tisztességes és Igazságos Társadalomért alapítvány postafiók címére fogadja az ún. “Nemzeti Konzultációs” íveket.

A kezdeményezés kifejezetten kéri, hogy ne küldje be azt a borítékot, amelyben a konzultációs ív érkezett. Ha a beérkező ívekkel együtt mégis megkapjuk a borítékot, azt haladéktalanul megsemmisítjük.